Re-integratie

Wanneer iemand  langere tijd niet aan het arbeidsproces heeft deelgenomen door lichamelijke, mentale of sociale oorzaak en wel weer aan het arbeidsproces wil deelnemen wordt er overgegaan tot reïntegratie.

R&R Consult heeft hiertoe een programma opgesteld dat leidt tot hervatting van optimale arbeidsparticipatie voor en door de werknemer.

Indien het gaat om lichamelijke belemmeringen die verhinderen dat de werknemer zijn of haar huidige functie uitoefent, heeft R&R Consult een samenwerking met OCA opgezet.

Verloop programma

Intake; de persoonlijke en professionele historie wordt door middel van een biografisch interview geanalyseerd. Vaststellen van de noodzaak tot aangaan van duaal traject op medisch en/of psychologisch gebied. Bevindingen uit de FML worden hierin meegenomen.

Reactivering en herstellen arbeidsritme; door middel van zeer gerichte opdrachten en oefeningen wordt naar een reguliere dagindeling toegewerkt voor en  door de kandidaat.

  • Zelfanalyse
  • Professionele analyse
  • Organisatie- of arbeidsmarktverkenning
  • Functieverwerving,het netwerk van bedrijven en instellingen van R&R Consult voorziet in een ruim aantal werkervaringsplaatsen.
  • Terugkoppeling
  • Regiefunctie, wij onderhouden contact met en koppelen terug aan de ARBO dienst, verzuimcoödinator, leidinggevenden, collega’s en medische behandelaars.

Voor uitgebreidere informatie neem contact met ons op, R&R Consult levert maatwerk!